Formål & fokusområder

Fondens formål er at støtte aktiviteter, der har en positiv indvirkning på Danfoss A/S, Danfoss' medarbejdere og de lokalområder, hvor Danfoss har sine aktiviteter

Danfoss' hovedkontor i Nordborg

Danfoss' hovedkontor i Nordborg

FOTO: Danfoss a/s

I 2012 vedtog fondens bestyrelse en ny strategi, hvor formålet for fonden blev fortolket i seks strategiske spor, som fonden arbejder efter.

  1. Støtte op om Danfoss direkte, via sikring af professionel ledelse af virksomheden
  2. Være et værn om Danfoss ved at understøtte den finansielle stabilitet og ledelsesmæssige kontinuitet
  3. Sikre fondens økonomiske stabilitet ved at investere og forvalte fondens penge gennem en investeringsstrategi.
  4. Støtte op om Danfoss indirekte, ved at begunstige initiativer der styrker regionen
  5. Uddele til Fabrikant Mads Clausens Fond, så denne kan støtte lokale projekter
  6. Følge lovgivning og anbefalinger for fonde, således at fondens principper for god selskabsledelse og samfundsansvar styrkes.

Bestyrelsen i Bitten & Mads Clausens Fond evaluerer hvert år det strategiske sigte i et tre års perspektiv

Direkte og indirekte støtte
Det er fondens hovedformål, at støtte Danfoss A/S direkte gennem fondens besiddelse af A-aktier i selskabet.

Såfremt fondens hovedformål er opnået, kan fonden vælge at støtte Danfoss A/S indirekte ved:

  • initiativer, der sikrer udvikling af den fremtidige arbejdskraft som Danfoss har brug for (uddannelse, innovation og forskning)
  • at deltage i den regionale udvikling af Sønderborg og Sønderjylland, så områdets virksomheder kan tiltrække og fastholde kompetent arbejdskraft i området
  • projekter relateret til Danfoss aktiviteter indenfor de tre segmenter: Danfoss Climate Solutions, Danfoss Drives og Danfoss Power Solutions.

Fondens projekter og uddelingsaktiviteter udvælges på basis af fondens hovedformål.

Alsion, viden- og kulturcenter i Sønderborg

Alsion, viden- og kulturcenter i Sønderborg

FOTO: Alsion

Fondens uddelinger
Bitten & Mads Clausens Fond tager løbende initiativ til at støtte forskellige aktiviteter, som understøtter fondens formål. Rammen for uddelingspolitikken blev udformet i 2013 og blev præciseret i tre overordnede spor i 2014. Alle tre uddelingsspor er tæt relateret til Danfoss’ geografiske lokationer samt forretningsfokus, da det er fondens primære formål ifølge fundatsen. De tre overordnede uddelingsspor:

Fondens uddelinger og projekter

Tro mod fondens formål spænder fondens projekter vidt. I større projekter har Fonden, udover økonomisk bistand, valgt at tilføre ressourcer og ledelseskompetence, for at understøtte projekternes eksekvering.

Projekter & filantropi

Forskning & Uddannelse: Støtte til danske og globale projekter, som kan være medvirkende til at drive teknologisk forskning og udvikling, samt fremme udvikling af arbejdskraft med relevans for Danfoss.

Nærområde & lokalsamfund: Støtte til forbedring af de lokale samfund, nærområder og den regionale udvikling omkring udvalgte Danfoss lokationer, med henblik på at skabe et attraktivt dynamisk nærmiljø for Danfoss’ medarbejdere og deres familier, samt at styrke Danfoss’ omdømme, således at Danfoss kan tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere.

Bæredygtighed: Støtte til projekter indenfor vedvarende energi og energieffektivitet, der gavner Danfoss’ vision om at fremme bæredygtig adfærd og løsninger.

Fondens uddelinger kan dels gives som donationer, og dels som støtte til et projekt. Hvis støtten gives til et projekt kan Bitten & Mads Clausens Fond vælge at indgå i projektarbejdet, med henblik på at undersøge/udvikle ideer i dybden og tilføre relevante kompetencer udover det økonomiske bidrag.